Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Bestelling: aanbod van Koper aan Verkoper tot het doen leveren van Goederen;

“Goederen”: de wijnen en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen die door Verkoper aan Koper worden verkocht of gratis ter beschikking worden gesteld; 

“Koper”: een wederpartij onder een overeenkomst met Verkoper inzake de koop en verkoop van goederen;

“Verkoper”: La Vita e Bellisima B.V. /  ’t Wijnmeisje kantoorhoudende te (3054 AD) Rotterdam aan de Straatweg 177, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder dossiernummer 24406344.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via de webshop (adres: www.wijnmeisje.nl) gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomst met ’t Wijnmeisje en overeenkomsten waarbij Verkoper rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Goederen aan Koper verkoopt en levert.

2.2 Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle door ‘t Wijnmeisje gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft ‘t Wijnmeisje het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Indien aanbiedingen van ‘t Wijnmeisje gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan ‘t Wijnmeisje heeft verstrekt.

3.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door ‘t Wijnmeisje verstrekte gegevens, binden ‘t Wijnmeisje niet.

3.4 Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ‘t Wijnmeisje niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door ‘t Wijnmeisje zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. ‘t Wijnmeisje is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5 ‘t Wijnmeisje behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper is nimmer verplicht bestelingen van koper te aanvaarden en/of uit te voeren.

4.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.

4.3 Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand op het moment dat Verkoper de Bestelling van Koper aanvaardt.

4.4 Koper dient op het moment van aankoop tenminste 18 jaar en/of ouder te zijn.

5. Prijs

5.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn in de prijscourant van Verkoper die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij Verkoper en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 De door Verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief accijnzen en invoerrechten.

5.3 De Goederen worden getransporteerd voor een bijdrage in de transportkosten á € 6,79 van koper, tenzij de te transporteren Goederen € 75,00 betreft, in welk geval de Goederen worden getransporteerd voor rekening van Verkoper.

5.4 Verkoper heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de goederen en/of de grondstoffen die voor de  productie van de Goederen nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.5 Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met een door Verkoper op basis van art. 4.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Verkoper ter zake de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

6. Levering en leveringstermijnen

6.1 De Goederen worden (af)geleverd op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien Koper weigert de Goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Koper en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Koper.

6.2 Verkoper is gerechtigd de Goederen in deelleveringen te leveren.

6.3 Alle door Verkoper genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of  overeengekomen (leverings)termijn brengt Verkoper niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Verkoper de Goederen zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper leveren. 

7. Transport / Risico

7.1 Het transport van goederen zal op een door ’t Wijnmeisje te bepalen wijze geschieden.

7.2 Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

7.3 ’t Wijnmeisje is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7.4 Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets 'Franco' voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan ‘t Wijnmeisje terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij ‘t Wijnmeisje.

8. Recht van reclame

8.1 Koper is verplicht binnen twee werkdagen na aflevering van de Goederen te controleren of de afgeleverde Goederen geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Koper niet binnen twee werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Goederen en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Goederen geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Goederen door Koper onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

8.2 Indien Koper van mening is dat de Goederen niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient Koper dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Verkoper schriftelijk mede te delen. 

8.3 Indien Koper (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Goederen en hetgeen Koper redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal Verkoper deze melding schriftelijk bevestigen aan Koper. Verkoper zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Koper en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Koper Verkoper binnen 20 dagen nadat de melding bij Verkoper bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

8.4 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

8.5 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Goederen betalen of de betrokken Goederen gratis vervangen.

8.6 Indien Koper de Goederen geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en na het verstrijken van een periode van 2 maanden na aflevering van de Goederen, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding.

9. Herroepingsrecht

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Verkoper. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels een e-mail. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

9.4 Indien de Koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

9.5 Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.6 Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

10. Betaling

10.1 Koper dient alle facturen vooraf te voldoen. Verkoper is gerechtigd aan Koper per deellevering een factuur te sturen.

10.2 Alle kosten verbandhoudende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.

10.3 Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan het tijdstip van algehele voldoening is Koper aan Verkoper over het openstaande bedrag terstond en dus zonder door Verkoper daartoe nader in gebreke te zijn gesteld, wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Verkoper is gerechtigd de hoogte van de
gerechtelijk- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,00 (tweehonderd en vijftig euro).

10.4 Koper is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Verkoper te verrekenen met schulden aan Verkoper.

10.5 Indien Koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle aan Koper geleverde Goederen, blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de geleverde Goederen, alsmede de in art. 8.3 bedoelde bedragen, volledig aan  Verkoper zijn voldaan. Indien Koper als wederverkoper optreedt, mag Koper de Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voorzover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

11.2 Koper zal op eerste verzoek van Verkoper voldoende zekerheid te stellen voor volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Verkoper.

11.3 Koper dient Verkoper terstond te berichten indien:

I derden aanspraken of pogingen doen om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende Goederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Goederen doen gelden;

II (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of

III het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.

11.4 Koper geeft aan Verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Goederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn  eigendomsvoorbehoud de Goederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen. 

11.5 Koper dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallende Goederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s te verzekeren.

11.6 Zolang Verkoper nog een eigendomsvoorbehoud op de Goederen heeft, kan Koper de Goederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

12. Risico-overgang

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van Goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats.

13. Eigendommen Verkoper

13.1 De door Verkoper gebruikte pallets voor de levering van de Goederen blijven eigendom van Verkoper. Koper dient bij de aflevering van de Goederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig  werkdagen aan Verkoper terug te zenden.

13.2 Het publiciteits- en promotiemateriaal, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot glaswerken door Verkoper aan Koper, al dan niet gratis, ter beschikking gesteld, blijft te allen tijde het eigendom van Verkoper. Koper dient dit materiaal op eerste verzoek van Verkoper voor rekening en risico van Koper aan het kantooradres van Verkoper in ongeschonden staat terug te zenden.

13.3 Koper en zijn afnemers zijn niet bevoegd om publiciteit en/of promotie te maken voor de Goederen geleverd door Verkoper, tenzij Verkoper daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 14. Wijze van verhandeling

14.1 Koper is verplicht de Goederen uitsluitend in originele, van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele Producten in originele en van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

14.2 Bij elke overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 5.000,00 voor ieder Goed, waarmee de koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 15. Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (incl.  BTW) van het betreffende Goed.

15.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een
termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.

15.3 Aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Verkoper binnen 15 dagen, nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Verkoper ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

15.4 Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op de schadevergoeding is steeds dat Koper de schade, binnen 15 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt.

15.5 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Verkoper geleverde Goederen) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.

15.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen, waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

15.7 Verkoper is nimmer gehouden Goederen gelijk aan Goederen die onder eerder gesloten Overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Goederen indiende de gevraagde Goederen niet kunnen worden geleverd.

16. Overmacht

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van  toeleveranciers van Verkoper. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen
reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

17. Beëindiging

17.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

17.2 Verkoper kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Koper al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleed, indien ten aanzien van Koper faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Verkoper zal wegend deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

17.3 Indien Koper op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13.1 of 13.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Verkoper ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Verkoper voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Verkoper en Koper geldende rechtsbetrekkingen danwel in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

18. Toepasselijkheid recht en geschillen.

18.1 De overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de voegde rechter te Rotterdam.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.